Found 10 items

▪ โซล เกาหลีใต้ : ผู้ฝึกใหม่สะท้อนให้เห็นประสบการณ์ของพวกเขาจากการเรียนฝ่าหลุนต้าฝ่า

17 เมษายน 2022 - ...

▪ ความงามที่แท้จริง : ขอบคุณฝ่าหลุนต้าฝ่าที่มอบภรรยาที่ดีให้ผม

13 เมษายน 2022 - ...

▪ เอาชนะความพิการและไม่รู้หนังสือ สัมผัสความมหัศจรรย์ของต้าฝ่า

20 มีนาคม 2022 - ...

▪ ​ประสบการณ์อันน่าอัศจรรย์ของผู้ฝึกใหม่ขณะเรียนท่านั่งสมาธิ

24 กุมภาพันธ์ 2022 - ...

▪ การฝึกฝ่าหลุนต้าฝ่าแสดงให้นักวิเคราะห์ระบบเห็นถึงจุดหมายที่แท้จริงของชีวิตได้อย่างไร

9 พฤศจิกายน 2021 - ...

▪ ผู้ฝึกใหม่ : คุณประโยชน์ใหญ่หลวงจากการบำเพ็ญฝ่าหลุนต้าฝ่า

20 กันยายน 2021 - ...

▪ ผู้ฝึกใหม่ : การบำเพ็ญตนเองในที่ทำงาน

18 พฤศจิกายน 2020 - ...

▪ "พลังมหัศจรรย์ของฝ่าหลุนต้าฝ่าเปลี่ยนชีวิตฉัน !"

25 ตุลาคม 2020 - ...

▪ สามีวัย 77 ปี ของฉันเริ่มฝึกฝ่าหลุนต้าฝ่าได้อย่างไร

24 ตุลาคม 2020 - ...

▪ เรื่องราวการบำเพ็ญของผู้ผลิตภาพยนตร์สารคดี

30 พฤศจิกายน 2015 - ...

© Copyright Minghui.org 1999-2022